مهندس محمدرضا رضی پور

موسس و عضو هیئت مدیره

تلفن ۹۰۰۰۴۰۰۱

شرکت تجارت گستر پرگاس

تلفن ۹۰۰۰۴۰۰۱ داخلی ۳

شرکت راز گنجینه کاسپین

تلفن ۹۰۰۰۴۰۰۱ داخلی ۴

مجتمع تولیدی آسفالت و تولیدات بنتی کاسپین

تلفن ۹۰۰۰۴۰۰۱ داخلی ۱

شرکت کاسپبن آریایی

تلفن ۹۰۰۰۴۰۰۱ داخلی ۲

شرکت حفاری و معدنی پارت کانی البرز

تلفن ۹۰۰۰۴۰۰۱ داخلی ۵